× Q  ?  翻訳類語辞典

undaunted  

臆面もなく の訳語→ impudently nakedly shamefully shameless shamelessly unashamedly

大胆にも の訳語→ cold-bloodedly defiant


ツイート
翻訳訳語辞典で経済金融・証券会計訳語辞典も引ける広告なしの Pro版発売中!