× Q  ?  翻訳類語辞典

shamelessly  

ぬけぬけと の訳語→ blandly easily unabashedly

臆面もなく の訳語→ impudently nakedly shamefully shameless unashamedly undaunted


ツイート